všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY

LMB Slovakia, s.r.o.

1.    Všeobecné pravidlá

 

a)    Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou LMB Slovakia, s. r. o., so sídlom Poprad, Jarná 2945/9, PSČ 058 01,IČO: 46640941, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdomPrešov, oddiel: s.r.o., vložka č.: 25938/ P, (ďalej len „LMB Slovakia“) ako predávajúcim a jej obchodnými partnermi (ďalej len „zákazník“) ako kupujúcim.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvyuzatvorené medzi LMB Slovakia a zákazníkom a tvoria ich neoddeliteľnú súčasť,pokiaľ nie je dohodnuté inak.

b)    Na platnosť iných obchodných podmienok je vždy potrebný písomný súhlas

LMB Slovakia, s.r.o.

 

2.    Obchodná ponuka

 

a)    Obchodná ponuka LMB Slovakia, je určená pre všetkých zákazníkov.

b)    Všetky ceny nachádzajúce sa v ponuke  v internetovom katalógu sú uvádzané bezDPH.

c)    LMB Slovakia, môže na základe individuálnej objednávky zákazníka pripraviť špeciálnu ponuku.

d)    Zákazník pristupuje na ponuku platnú v čase objednania.

e)    Konečná kúpna cena za tovar bude zvýšená o DPH podľa aktuálnej sadzby tejto dane platnej ku dňu vystavenia faktúry.

 

3.    Objednávka

 

a)    Objednávka zákazníka musí obsahovať množstvo a druh objednávaného tovaru ,identifikačné, fakturačné a dodacie údaje zákazníka. Objednávka môže byť do LMB Slovakia doručená poštou, e-mailom, telefonicky, alebo prostredníctvominternetu na webovej stránke www.lmbsk.eu.

b)    Na prianie zákazníka LMB Slovakia potvrdí prijatie objednávky.

c)    Zákazník zodpovedá za správnosť údajov uvedených v objednávke. LMB Slovakia, je oprávnená kontaktovať zákazníka a požadovať od neho doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke.

d)    Pokiaľ tovar uvedený v objednávke nie je možné dodať v požadovanej lehote, alebo v požadovanom množstve ,alebo v požadovanom technickom, či farebnomprevedení, LMB Slovakia, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje zákazníka a dohodne si s ním ďalší postup.

e)    LMB Slovakia, nie je povinný akceptovať objednávku zákazníka a nepreberážiadnu zodpovednosť za nedodanie tovaru, zmeškanie dodávky alebo odmietnutie akejkoľvek objednávky alebo jej časti. Zákazník berie na vedomie, že uvedenie tovaru v katalógu nie je ponukou v zmysle občianskeho zákonníka.

 

4.    Dodacie podmienky

 

a)    LMB Slovakia, zaisťuje  dovoz objednaného tovaru ponúkaného na územíSlovenskej republiky. Pri objednávkach bude pri fakturácii za tovar účtovanýpoplatok za dopravné a balné vo výške minimálne 6 € bez DPH.

b)    Náklady na dovoz tovaru, budú upravené individuálne, na základe dohodyso zákazníkom.

c)    V prípade zásielok do 40 kg vodič prepravnej služby dodá tovar za 1.dvere kupujúceho na uvedenej dodacej adrese.

d)    V prípade ťažkých (nad 40 kg), alebo veľkoobjemových zásielok, alebo zásielok vyžadujúcich použitie zvláštneho zariadenia, alebo spolupráce niekoľkých osôb počas vykládky, splní LMB Slovakia, svoju povinnosť dodať tovar tým, že tovarlen vyloží z vozidla na mieste dodania. Vodič prepravnej služby dodá tovar na rampu kupujúceho, prípadne na chodník pred domom, budovou a pod.. LMB Slovakia, ani ním prenajatá prepravná služba štandardne pri týchto zásielkách nezaisťuje donášku, vynášku, sťahovanie z a do kancelárií, poschodí, pivníc,skladov a pod..

e)    Ak má zásielka viac ako 500 kg, alebo jeden kus viac ako 60 kg, je kupujúci povinný poskytnúť zamestnancovi prepravnej služby primeranú pomoc pri vykládke.

f)      Dodacie termíny sú platné podľa ponuky vystavenej pre zákazníka. V prípade, že zákazník objedná vyššie než štandardné množstvo produktov,LMB Slovakia, si vyhradzuje právo dodať tovar po dohode so zákazníkom vinej, ako v  uvedenej dodacej dobe. Štandardne LMB Slovakia, dodává objednaný tovar počas pracovných dní v čase 8:00 – 16:00 hod..

g)    O termíne dodania informuje LMB Slovakia, zákazníka telefonicky alebo e-mailom, rovnako ako aj o prípadnej zmene termínu dodania.

h)    LMB Slovakia, nezodpovedá za nedodržanie termínu dodávky, ktoré nebolospôsobené jeho úmyselným konaním, alebo bolo spôsobené tzv. vyššou mocou.LMB Slovakia, taktiež nezodpovedá za nedodržanie termínu dodávky, pokiaľ bolo spôsobené konaním /opomenutím/ prepravcu.

i)      Zákazník je povinný pri preberaní tovaru potvrdiť jeho prebranie na písomnom doklade. Pokiaľ tak zákazník neurobí, je LMB Slovakia, oprávnený odmietnuťtovar zákazníkovi odovzdať. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom prebratia dodaného tovaru.

j)      Dodávka tovaru sa môže rozdeliť na čiastkové dodávky.

 

5.    Fakturácia dodávok

 

a)    LMB Slovakia, vystaví zákazníkovi faktúru so všetkými náležitosťami daňového dokladu.

b)    Faktúra bude doručená zákazníkovi pri prebratí tovaru, alebo bude odoslaná poštou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

 

6.    Platobné podmienky

 

a)    Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet LMB Slovakia, uvedený na faktúre. Termín platby určuje zmluva. Ak nebude stanovené inak, je zákazník povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od prebratia tovaru.

b)    LMB Slovakia, si vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zálohu, alebo platbu vopred.

c)    V prípade omeškania zákazníka s úhradou akéhokoľvek záväzku voči LMB Slovakia, je LMB Slovakia, oprávnený požadovať od zákazníka popri úhrade jeho záväzku aj úhradu úrokov z omeškania v zákonom stanovenej výške.

d)    V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihompripísania príslušnej čiastky v prospech účtu LMB Slovakia.

e)    LMB Slovakia je oprávnená postúpiť svoje pohľadávky voči zákazníkovi k vymáhaniu tretej osobe.

 

7.    Zľavy

 

a)    LMB Slovakia, môže podľa vlastného uváženia poskytovať zákazníkom zľavy.Na poskytnutie akejkoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru nemá zákazník právny nárok.

b)    Výška poskytnutej zľavy závisí na celkovej hodnote zákazníkom nakúpeného tovaru,systematických nákupoch a hodnote objednávky.

c)    V prípade trvalej spolupráce sú zľavy určované individuálne na základe jednostranného rozhodnutia LMB Slovakia.

d)    Výška poskytnutej zľavy je uvedená na faktúre.

e)    Poskytnuté zľavy nie je možné kumulovať. V prípade nákupu užzľavneného tovaru sa uplatňuje vždy len jedna zo zliav (zmluvná zľava,zľava na výrobku, a pod.) a to tá vyššia tak, aby to bolo výhodné prezákazníka.

 

8.    Záruka

 

a)    LMB Slovakia, poskytuje na dodaný tovar záruku 12 mesiacov, pokiaľ nie je v popise tovaru uvedená iná záručná doba, s výnimkou zabudovaných dielov, resp.súčiastok, ktorých výrobcovia uvádzajú kratšiu záruku.

b)    Záručná doba začína plynúť od dátumu prebratia tovaru zákazníkom.

 

c)    K uplatneniu si práva zo zodpovednosti za vady v rámci záručnej doby je zákazník povinný v každom prípade predložiť LMB Slovakia, originál faktúry za dodaný tovar.

d)    LMB Slovakia, zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania a prevzatia zákazníkom. Tovar má vady, pokiaľ nebol dodaný v požadovanom vyhotovení a množstve určenom v objednávke zákazníka potvrdenej LMB Slovakia, a ak nezodpovedá príslušným technickýmnormám.

e)    Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú na tovare v priebehuzáručnej doby prevádzkovou činnosťou zákazníka, ktorá je v rozpore snávodom na použitie daného tovaru, resp. v rozpore s obvyklým užívanímtovaru, na vady, ktoré vzniknú v dôsledku bežného opotrebenia tovaru a/alebo jeho dielov, resp. súčiastok spôsobeného jeho používaním.Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným alebo nadmerným používaním výrobku v rozpore s jeho určením, alebo vrozpore s pokynmi uvedenými v návode, za vady spôsobené zlou údržbou, vady spôsobené mechanickým poškodením, vyššou mocou a zásahom tretej osoby.

f)      V prípade opodstatnenej reklamácie LMB Slovakia, uskutoční opravu alebo výmenu tovaru (dodá tovar bez závad).

g)    Záruka sa nevzťahuje na  spotrebný tovar.

 

9.    Reklamácie, záručné opravy

 

a)    Zákazník je povinný pri prebratí tovar prekontrolovať. Nesprávne množstvo a zjavnévady tovaru pri jeho dodaní, je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď.Zákazník je oprávnený odmietnuť prebratie takej zásielky, ktorá nie je v zhode skúpnou zmluvou. Pokiaľ takto poškodenú zásielku zákazník preberie, je potrebné,aby sa o poškodení spísal záznam v písomnom doklade o prebratí tovaru. Pokiaľ sa tak neuskutoční, nemusí LMB Slovakia, prípadnú neskoršiu reklamáciu uznať.

 

 

b)    Reklamáciu je zákazník povinný vyhotoviť písomne a preukázateľne ju musí doručiť LMB Slovakia, poštou, alebo e-mailom. Vo svojej reklamácii je povinný uviesť opis vád a nedostatkov dodaného tovaru.

c)    Po prijatí reklamácie zákazníka sa s ním LMB Slovakia, skontaktuje a dohodnú si miesto, čas a spôsob prebratia reklamovaného tovaru. LMB Slovakia, preberie reklamovaný tovar na vlastné náklady.

d)    LMB Slovakia, uskutoční opravu alebo výmenu reklamovaného tovaru najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie s tým, že v prípade nutnosti obstarania potrebných náhradných dielov od zahraničného výrobcu sa termín vybavenia reklamácie môže predĺžiť. Túto skutočnosť berie zákazník na vedomie a o termíne vybavenia reklamácie bude informovaný zo strany LMB Slovakia.

e)    LMB Slovakia, môže zákazníkovi ponúknuť namiesto opravy alebo výmeny tovaru, zľavu z ceny tovaru.

f)      V prípade neopodstatnenej reklamácie je zákazník povinný uhradiť LMB Slovakia, náklady za prevoz tovaru a všetky ďalšie náklady, ktoré LMB Slovakia, vynaložil v súvislosti s neopodstatnenou reklamáciou (napr. náklady na vypracovanie posudku a pod.).

 

10.  Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

a)    Zákazník má právo od zmluvy písomne odstúpiť a tovar vrátiť do7 dní od prebratia tovaru za predpokladu, že vrátený tovar bude v originálnom obale a bez známokpoužívania, poškodenia alebo montáže vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a prípadných darčekov obdržaných s tovarom. Tovar zaslaný na dobierku nebude LMB Slovakia, prebraný. Tovar je zákazník povinný zaslať LMB Slovakia, spoluso sprievodným listom, v ktorom uvedie svoj prípadný dôvod odstúpenia od kúpnejzmluvy, číslo faktúry a číslo bankového účtu, na ktoré mu má LMB Slovakia, vrátiť cenu za tovar. V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má LMB Slovakia,právo odmietnuť vrátený tovar, alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatýspäť. Pokiaľ tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný a zákazník využil svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný uhradiť LMB Slovakia, náklady spojené s vrátením tovaru.

b)    Nárok na vrátenie tovaru alebo jeho výmenu, sa netýka tovaru dodaného na základe zvláštnej objednávky zákazníka, na tovar, ktorý nie je vkatalógovej ponuke a na tovar objednaný vo veľkom množstve.

 

11.     Technická pomoc, montáž

 

a)    V prípade, že jednorázová objednávka bude obsahovať najmenej 10 položiek tovaru, a najmenej hodnotu 5000 EUR, ktoré vyžadujú montáž, zaistí LMB Slovakia, bezplatnú montáž tohto tovaru.

b)    LMB Slovakia, poskytne zákazníkovi informácie, alebo technickú pomoc.

 

12.    Ochrana údajov, súhlas s odosielaním reklamy

 

a)    V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, týmto zákazník vyslovuje svoj súhlas s tým, aby LMB Slovakia, uchovával a spracovával jehoosobné údaje pre vlastnú potrebu, najmä na marketing, prieskum trhu, tvorba databáz apod..

b)    Zákazník zároveň vyslovuje svoj súhlas s odosielaním neobjednaných

reklamných ponúk zo strany LMB Slovakia, v akejkoľvek podobe.

c)    Zákazník môže kedykoľvek svoj súhlas s odosielaním neobjednaných reklamných ponúk a so spracovávaním jeho osobných údajov odvolať, a to na základe písomného oznámenia doručeného LMB Slovakia.

 

13.    Ostatné podmienky

 

a)    Zmluvné vzťahy medzi LMB Slovakia a zákazníkom sa riadia právnym poriadkomSlovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. V prípade kolízie medzi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zmluvou, má prednosť zmluva.

 

 

 

LMB Slovakia, s. r. o.